Üyelik

Üyelik

Sayın Bitki Islahçıları,
Kamu ve Özel Sektör Araştırma Kuruluşlarının Sayın Yetkilileri

Tohumcular Birliğinin kuruluşuna imkân tanıyan 5553 sayılı Kanunun 16. maddesi uyarınca kuruluş işlemlerini tamamlayan “Bitki Islahçıları Alt Birliği (BİSAB)”nin 1.Genel Kurulu 19-20 Temmuz 2008 tarihlerinde Ankara’da yapılmış ve adı geçen kanuna göre tüzel kişiliğe hak kazanılmıştır.

5553 sayılı Kanunun 35 inci maddesi, 3 ve 4 üncü fıkraları; “Yerli ve yabancı tüzel kişilerin, tescilli ana sözleşmelerinde temsil ve bağlayıcı işlemler yapma yetkisi verilen ve yukarıdaki özellikleri taşıyan gerçek kişi temsilcileri, bu Kanun hükümlerine göre alt birlik ve Birlik organlarına seçilebilirler. Seçilme yeterliliğini kaybedenlerin alt birlik ve Birlikteki görevleri sona erer. Organların seçimlerine katılma niteliklerine ilişkin diğer hususlar Birlik Tüzüğünde belirlenir. Alt birlik ve Birlik üyelerinin haklarının kullanılabilmesi için tüzel kişilerin; sahibi, ortağı, yönetim kurulu üyesi, genel müdürü, murahhas azası seviyesinde üst düzey yöneticisi ve şirketi temsile, ahzu kabza yetkili olması ve bu hâlinin seçimden en az altı ay öncesini kapsaması şarttır.” hükmünde olup, buna göre; gerçek kişiler ile Kamu ve Özel Sektör Araştırma Kuruluşlarının tüzel kişilik olarak “Bitki Islahçıları Alt Birliği”ne üye olabilmeleri için bu elektronik sayfada yayınlanan üyelik şartlarını karşılıyor olmaları ve istenen belgeleri temin ederek başvurmaları gerekmektedir.

Ayrıca, 5553 Sayılı Tohumculuk Kanununun 17 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında ise; “Tohumculukla ilgili faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişiler, faaliyet konuları ile ilgili alt birliğe üye olmak zorunda oldukları ve gerçek ve tüzel kişi alt birlik üyelerinin alt birliğe giriş sırasında giriş aidatı ve her yıl için yıllık aidat ödemekle yükümlü oldukları .” hükme bağlanmıştır. Aynı kanunun Geçici 1. maddesinde “Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, 308 sayılı Kanun ile ilgili mevzuat hükümlerine göre özel sektör tarımsal araştırma kuruluşu olarak tescil edilen kuruluşların, araştırma ve ıslah yetkileri devam eder.” ifadeleri yer almaktadır. Buna göre, gerçek ya da tüzel kişi olarak araştırma ve ıslah yetkilerinin devam edebilmesi için “Bitki Islahçıları Alt Birliği (BİSAB)”ne üye olmanız gerekmektedir.

BİSAB’a Üye olabilmek için ise Alt Birlik Genel Kurulu tarafından belirlenmiş olan 4.000 TL üyelik aidatının aşağıda verilen banka hesabına yatırılması ve dekontunun başvuru formu ekinde istenen diğer belgeler ile birlikte sunulması gerekmektedir.

Üyelik başvurusu için gerekli bilgi ve belgeler bu elektronik sayfada yayınlanmaktadır. Üyeliğin başvuru ve kabul işlemleri en az 2 aylık bir süre aldığından, müracaatınızın en kısa sürede yapılması hususunda hassasiyet gösterilmesinin faaliyetlerinizin devamı açısından önem taşımaktadır.

İlgililere duyurulur.

BAŞVURU ADRESİ:
Bitki Islahçıları Alt Birliği
Adakale Sokak No:22/12 Kızılay-ANKARA

TEL : (0312) 4333065-66

Fax: (0312) 4333006

Genel Sekreter Cep Tel: 0533 608 09 85 – 0533 713 37 67

BELGELER:

Bisab Üyelik Başvuru Belgeleri

1. Bisab Basvuru Dilekçesi
2. Bisab Gerçek Kişi Formu
3. Bisab Tüzel Kişi Formu
4. Bisab Üyelik Başvuru Belgeleri
5. Bisab Hesap Numarası