Üyelik

Üyelik

       Sayın Bitki Islahçıları,           
       Özel Sektör Araştırma Kuruluşlarının Sayın Yetkilileri,           
    Tohumcular Birliğinin kuruluşuna imkân tanıyan 5553 sayılı Kanunun 16. maddesi uyarınca kuruluş işlemlerini tamamlayan “Bitki Islahçıları Alt Birliği (BİSAB)”nin 1.Genel Kurulu 19-20 Temmuz 2008 tarihlerinde Ankara’da yapılmış ve adı geçen kanuna göre tüzel kişiliğe hak kazanılmıştır.  
     5553 sayılı Kanunun 35 inci maddesi, 3 ve 4 üncü fıkraları; “Yerli ve yabancı tüzel kişilerin, tescilli ana sözleşmelerinde temsil ve bağlayıcı işlemler yapma yetkisi verilen ve yukarıdaki özellikleri taşıyan gerçek kişi temsilcileri, bu Kanun hükümlerine göre alt birlik ve Birlik organlarına seçilebilirler. Seçilme yeterliliğini kaybedenlerin alt birlik ve Birlikteki görevleri sona erer. Organların seçimlerine katılma niteliklerine ilişkin diğer hususlar Birlik Tüzüğünde belirlenir. Alt birlik ve Birlik üyelerinin haklarının kullanılabilmesi için tüzel kişilerin; sahibi, ortağı, yönetim kurulu üyesi, genel müdürü, murahhas azası seviyesinde üst düzey yöneticisi ve şirketi temsile, ahzu kabza yetkili olması ve bu hâlinin seçimden en az altı ay öncesini kapsaması şarttır.” hükmünde olup, buna göre; kanunda belirtilen şartlara haiz gerçek kişiler ile Özel Sektör Araştırma Kuruluşlarının tüzel kişilik olarak “Bitki Islahçıları Alt Birliği”ne üye olabilmeleri için bu elektronik sayfada yayınlanan üyelik şartlarını karşılıyor olmaları ve istenen belgeleri temin ederek başvurmaları gerekmektedir.           
    5553 Sayılı Tohumculuk Kanunu’ nun 17 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında ise; “Tohumculukla ilgili faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişiler, faaliyet konuları ile ilgili alt birliğe üye olmak zorunda oldukları ve gerçek ve tüzel kişi alt birlik üyelerinin alt birliğe giriş sırasında giriş aidatı ve her yıl için yıllık aidat ödemekle yükümlü oldukları .” hükme bağlanmıştır.
   Buna göre, Bitki ıslahı faaliyetinde bulunan gerçek kişi ve araştırma kuruluşu yetkisine sahip tüzel kişiler “Bitki Islahçıları Alt Birliği (BİSAB)”ne üye olmak zorundadır,  BİSAB’a Üye olabilmek için ise Alt Birlik Genel Kurulu tarafından belirlenmiş olan 12.500,00 TL üyelik giriş aidatının aşağıda verilen; banka hesabına yatırılması ve dekontunun,  başvuru dilekçesi ekinde istenen diğer belgeler ile birlikte BİSAB'a gönderilmesi gerekmektedir.           
     İlgililere duyurulur.
 
BAŞVURU ADRESİ:
Bitki Islahçıları Alt Birliği
Adakale Sokak No:22/12 Kızılay-ANKARA
TEL  : (0312) 4333065-66
Fax  : (0312) 4333006
Genel Sekreter Yrd.: 0533 608 09 85 
 

BİSAB  Tüzel Üyelik Başvuru Belgeleri

1. BİSAB Basvuru Dilekçesi
2. BİSAB_Tüzel_Kişi_Formu

3. Yetki Belgesi Örneği

4. BİSAB KVKK İzin formu

5. Bisab Hesap Numarası

 

BİSAB Gerçek Kişi Üyelik Başvuru Belgeleri

1. BİSAB Başvuru Dilekçesi

2. BİSAB Gerçek Kişi Formu  

3. BİSAB KVKKK İzin Formu 

4. BİSAB Hesap Numarası

 

ZİRAAT BANKASI  YENİMAHALLE/ANKARA ŞUBESİ 
 Hesap Adı: Bitki Islahçıları Alt Birliği
 Şube   no : 599
 Hesap no: 50272672-5001
 IBAN  no: TR58 0001 0005 9950 2726 7250 01