Tüzük

Tüzük

BİTKİ ISLAHÇILARI ALT BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Faaliyet Merkezi, Alt Birliğin Görevleri ve Defterleri

 

Amaç

Madde 1- Bu tüzüğün amacı, Tarla bitkileri, bağ-bahçe bitkileri, süs bitkileri, orman bitkileri ve diğer bitki türlerinin ıslahı, çeşit geliştirme, çoğaltımı ve çeşidin muhafazası ile tarla bitkilerindeki elit ve orijinal kademe tohumluk üretimlerini, ülkemizde kayıtlı veya kayıtsız olan açık tozlananlar ile ebeveyn hat ve hibrit tohumlukların üretilmesini ve pazarlamasını, kendi adına tescilli çeşitlerin üretilmesini ve pazarlamasını, başka bir kişi veya kuruluşa

üretim hakkı veya ıslahçı hakkı karşılığı devretme iş ve işlemleri ile ilgili faaliyetlerde bulunan gerçek veya tüzel kişilerin mesleki dayanışma ve faaliyetlerini kolaylaştırmak, ekonomik ve sosyal haklarının korunmasını sağlamak için kurulan Bitki Islahçıları Alt Birliğinin çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Tüzük, Tarla bitkileri, bağ-bahçe bitkileri, süs bitkileri, orman bitkileri ve diğer bitki türlerinin ıslahı, çeşit geliştirme, çoğaltımı ve çeşidin muhafazası ile tarla bitkilerindeki elit ve orijinal kademe tohumluk üretimlerini, ülkemizde kayıtlı veya kayıtsız olan açık

tozlananlar ile ebeveyn hat ve hibrit tohumlukların üretilmesini ve pazarlamasını, kendi adına tescilli çeşitlerin üretilmesini ve pazarlamasını, başka bir kişi veya kuruluşa üretim hakkı veya ıslahçı hakkı karşılığı devretme iş ve işlemleri ile ilgili faaliyetlerde bulunan gerçek veya

tüzel kişilerin üyesi oldukları Bitki Islahçıları Alt Birliği organlarının görev, yetki, çalışma, seçme-seçilme usul ve esasları ile genel sekreter, personel, gelir ve giderlerine ilişkin düzenlemeleri kapsar.

Hukuki dayanak

Madde 3 - Bu Tüzük; 8 Kasım 2006 tarih ve 26340 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5553 sayılı Tohumculuk Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 4 – (1)Bu Tüzükte geçen;

 1. Alt Birlik: Bitki Islahçıları Alt Birliğini,(BİSAB)
 2. Bakanlık: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
 3. Birlik: Türkiye Tohumcular Birliğini (TÜRKTOB),

ç) Denetim Kurulu: Bitki Islahçıları Alt Birliği Denetim Kurulunu,

 1. Disiplin Kurulu: Bitki Islahçıları Alt Birliği Disiplin Kurulunu,
 2. Genel Kurul: Bitki Islahçıları Alt Birliği Genel Kurulunu,
 3. Kanun: 30/10/2006 tarih ve 5553 sayılı Tohumculuk Kanununu,
 • Komisyon: Üyelerin Alt Birlik faaliyet alanına giren elit, orijinal ile ana ve baba olarak kullanılan kendilenmiş hatların tohumluk üretimi ve bunlardan devam eden ebeveyn olarak kullanılanlar, ıslahçı hakkı, lisans ücreti karşılığı çeşit devri veya çeşit üretim ve pazarlama

 

hakkı devri ve benzeri tohumculukla ilgili ürün mal ve hizmet satışlarından binde üç oranında alınan nispî aidatı,

 1. Tüzük: Bitki Islahçıları Alt Birliği Tüzüğünü,

ı) Yönetim Kurulu: Bitki Islahçıları Alt Birliği Yönetim Kurulunu,

 1. Araştırma Kuruluşu: Bitki çeşitlerinin ıslahı veya bulunması ve geliştirilmesi ile ilgili

faaliyet gösteren, nitelikleri ve çalışma usul ve esasları Bakanlıkça belirlenen kamu kurum ve kuruluşlarını veya özel kuruluşları,

 1. Islah: Elde bulunan çeşitlerin muhafazasını ve devamlılığını sağlama, bunların üzerinde çalışarak özelliklerini daha da iyileştirme, genetik kaynak ve stoklardan yararlanarak çeşit veya çeşitler elde etme amacıyla yapılan çalışmaları,
 2. Islahçı: Bir çeşidi ıslah eden ya da bulan ve geliştiren, muhafaza eden ve pazarlayan gerçek veya tüzel kişileri,
 3. Ebeveyn: Hibrit tohumlukların elde edilmesinde kullanılan ana ve baba hat olarak kullanılan kendilenmiş hatları,
 4. Elit tohumluk: Yeni ıslah edilmiş veya geçmiş yıllarda ıslah edilmiş olmakla beraber usulüne uygun olarak çeşit safiyeti muhafaza ve devam ettirilen doğrudan doğruya ıslahçı tarafından kontrol edilen, orijinal tohumluğun başlangıcı ve diğer sınıftaki tohumlukların kaynağı olan tohumluğu,
 5. Orijinal tohumluk: Elit tohumluktan veya kendisinden elde edilen, çeşit safiyetini ve sağlığını devam ettiren, araştırma, ıslah ve deneme kuruluşlarında veya bu kuruluşların denetimi altında yetiştirilen tohumluğu,
 6. Lisans ücreti: Tohumculuk kuruluşlarının, hak sahibine ödeyeceği payı,
 7. Islahçı hakkı: Çeşidin ıslahçısının 5042 sayılı Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun çerçevesinde kazandığı hakkı,

ş) Faaliyet alanı: Tarla bitkileri, bağ-bahçe bitkileri, süs bitkileri, orman bitkileri ve diğer bitki türlerinin ıslahı, çeşit geliştirme, çoğaltımı ve çeşidin muhafazası ile tarla bitkilerindeki elit ve orijinal kademe tohumluk üretimlerini, ülkemizde kayıtlı veya kayıtsız olan açık tozlananlar

ile ebeveyn hat ve hibrit tohumlukların üretilmesini ve pazarlamasını, kendi adına tescilli çeşitlerin üretilmesini ve pazarlamasını, başka bir kişi veya kuruluşa üretim hakkı veya ıslahçı hakkı karşılığı devretme iş ve işlemlerini, ifade eder.

Faaliyet merkezi

Madde 5- (1) Bitki Islahçıları Alt Birliği, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur.

(2) Alt Birliğin faaliyetinin yürütüleceği merkez Ankara’dır. Faaliyet alanı ülke genelidir. Ankara il sınırları içerisinde kalmak üzere adres değişikliği yapma yetkisi Yönetim kuruluna aittir. Adres değişikliği Bakanlığa bildirilir

 

Alt Birliğin görevleri

Madde 6- (1) Alt Birliğin görevleri şunlardır.

 1. Üyeler arasında iletişim ve dayanışmayı sağlamak,
 2. Üyelerinin bitki ıslahı ve çeşit muhafazası ve elit, orijinal ile ana ve baba olarak kullanılan kendilenmiş hatların tohumluk üretimi alanında faaliyet gösteren kişilerin, mesleki bilgi ve

 

görgülerini geliştirmek üzere konferans, panel, kurs, seminer ve benzeri eğitim faaliyetlerinde bulunmak, kitap ve süreli yayınlar hazırlamak veya hazırlatmak.

 1. Bitki ıslahının geliştirilmesi için yatırım, inceleme ve araştırma yapmak veya yaptırmak ve raporlar düzenlemek.

ç) Tohumculuk sektörüyle ilgili kararların oluşmasına yardım etmek üzere öneriler ve raporlar hazırlamak ve bunları Birliğe ve Bakanlığa sunmak,

 1. Birliğe üye olarak ülke tohumculuğunun gelişmesine katkı sağlamak,
 2. Üyeleri ile kamu kurum ve kuruluşları ve diğer meslek kuruluşları arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,
 3. Bakanlıkça Kanun kapsamında verilen diğer iş ve işlemleri yapmak,
 4. Birlik tarafından verilen yetkiye dayanılarak, Genel Kurulun onaylayacağı yönetmelikler kapsamında faaliyet alanı ile ilgili olarak teknik uzman yetiştirilmesi ile alt birlik faaliyet

alanı kapsamında yapılacak çalışmalar için burs ve destek vermek.

 1. Üyelerinin ekonomik ve sosyal haklarının korunmasını sağlamak

ı) Birlik tarafından verilen yetkiye dayanılarak, ulusal ve uluslararası meslek örgütleri ile faaliyet konuları kapsamında teknik işbirliği yapmak ve gerektiğinde bu kuruluşlara üye olmak

 1. Mevzuatla verilecek görevleri yerine getirmek

 

Alt Birliğin defterleri

Madde 7- (1) Alt Birlik aşağıda belirtilen defterleri tutmak zorundadır;

 1. Karar defteri,
 2. Üye kayıt defteri,
 3. Gelen ve giden evrak defteri, ç) Demirbaş kayıt defteri,
 4. Yevmiye defteri,
 5. Envanter
 6. Kebir defteri

 

(2) Bu defterler ilgili mevzuatlar kapsamında onaya tabiidir. Defterler ciltli ve sayfaları müteselsil sıra numaralı olur. Defterler, bilgisayar ortamında da tutulabilir. Bu takdirde defterler, sürekli form veya dosya kâğıdı şeklinde müteselsil numaralı olarak notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin ve belgelerin on yıl süreyle saklanması zorunludur.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat ve Üyelik

 

Teşkilat

Madde 8- Kanunun 16 ıncı maddesi gereğince kuruluşunu tamamlayan BİSAB, teşkilat olarak; Tarla bitkileri, bağ-bahçe bitkileri, çayır, mera ve yem bitkileri, süs bitkileri, orman bitkileri ve diğer bitki türlerinin ıslahı, çeşit geliştirme ve çeşidin muhafazası ile kendisi adına tescilli çeşitlerin üretimi ve pazarlamasını ıslahçı hakkı karşılığında devretme ile ilgili

faaliyetlerde bulunan gerçek veya araştırma kuruluşu yetkisine sahip tüzel kişi üyelerden, Kanunun öngördüğü organlardan, genel sekreter ve idarî personelden oluşur.

 

Üyelik

Madde 9- (1) Bitki ıslahı faaliyetinde bulunan gerçek ve araştırma kuruluşu yetkisine sahip tüzel kişi üyeler alt birliğe üye olmak zorundadır.

(2) Alt Birliğe üye olabilmek şartları için sunulacak belgeler;

 1. Bitki çeşitlerinin ıslahı konusunda 3 yıl bir araştırma kuruluşunda çalışmış veya Bakanlık veya Bakanlığın yetkilendirdiği bitki ıslahı ile ilgili kamu yararına çalışan kuruluşların üç ay süreli teorik ve uygulamalı olarak düzenlediği kursta başarılı olmuş veya konusunda yüksek lisans veya doktora yaptıklarına dair belgeyi ibraz etmek,
 2. Kamuya bağlı Araştırma Kuruluşlarının Bitki Islahı Konusunda faaliyet gösterdiklerine dair resmi görevlendirme belgesi veya bağlı bulundukları Genel Müdürlükten temin edilen faaliyet alanları ile ilgili resmi yazı,
 3. Özel Sektörde faaliyet gösteren tüzel kişilerin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından

almış oldukları “Özel Sektör Tarımsal Araştırma Kuruluş Belgesi’nin bir suretini ibraz etmek,

 1. Alt Birlik giriş aidatını ödediğine dair banka dekontu,
 2. Tüzel kişiliklerin en yetkili organlarından almış oldukları üyelik kararı ile temsile yetkili kişinin ahzu kabza ile yetkilendirilmesine ilişkin karara ait belgenin aslı,
 3. Tüzel kişilerin ticari, zirai ve sınaî kazanç dolayısı ile gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olduğuna dair belge,
 4. C. vatandaşı olmak,
 5. Onsekiz (18) yaşını doldurmuş olmak,

ı) Başvuru formunu doldurmak ve dilekçe ile başvuruda bulunmak,

 1. Nüfus cüzdanı fotokopisi ve 2 fotoğraf,
 2. İkametgâh ilmühaberi

 

Üyelikten çıkarılma ve çıkma

Madde 10- (1) Alt Birlik üyeleri aşağıdaki hallerde Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun kararıyla üyelikten çıkarılır:

 1. Üyelik koşullarında belirtilen konularla iştigal etmemesi,
 2. Çıkma isteğinin beyanı,
 3. Üyenin ölümü veya infisahı,
 4. Alt birlik faaliyet ve amaçlarına zarar verici davranışlarda bulunması,
 5. Üye olma şartlarının kaybedilmesi,
 6. Komisyonla ilgili olarak 11. Maddenin 2. Fıkrasının ilk iki bendinde belirtilen hususlasın yerine getirilmemesi,
 • Tüzükte gösterilmeyen nedenlerle üyeler üyelikten çıkarılamaz.

Üyelikten çıkarılma, Alt Birlik yönetim kurulu teklifi ile ilk genel kurulda görüşülerek karara bağlanır.

 • Faaliyetini sonlandırdığı için üyelikten çıkma başvurusu, dilekçe ile Yönetim Kuruluna yapılır. Üyelikten çıkma konusunda Genel Kurulca verilen kararda; çıkmanın hüküm ve sonuçlarının çıkma dilekçesinin verildiği tarih itibariyle geçerli olduğu
 • Ölüm halinde, gerçek kişi üyelerin üyeliği sona erer. Tüzel kişi üyelerin ise, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde infisah hallerinde üyelikleri sona

 

Üyelik aidatı ve komisyon

Madde 11- (1) Alt Birliğin üyeleri, genel kurul tarafından belirlenen giriş aidatı ve yıllık aidatını ödemekle yükümlüdürler. Giriş aidatı ile yıllık aidat, on altı yaşından büyükler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde onundan az, dört katından fazla olamaz. Giriş aidatının alındığı yıl için ayrıca yıllık aidat alınmaz. Belgenin süresi dolduktan sonra yıllık aidatını yatırmayan üyenin üyeliği dondurulur ve kendisine borç tahakkuk ettirilmez. Süresinde ödenmeyen aidatlar Alt Birlikçe kanuni faizi ile tahsil edilir.

Aidatların ödenme şekli ve zamanı Gelir gider Yönetmeliğinde düzenlenir.

 • Üyelerin Alt Birliğin faaliyet alanına giren tohumculukla ilgili ürün, mal ve hizmet

satışlarından binde üç oranında kesilecek komisyon bir önceki yıl gelirleri üzerinden hesap edilerek, alt birliğe bildirilir.

Bildirimler, alt birlikçe hazırlanan matbu formlar ile yapılır. Bu formların ilgili mükellefle tam tasdik sözleşme yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu veya muhasebe birimi yetkilisince onaylanması şarttır. Bu hususa uymayan beyannameler kabul edilmeyerek ilgili mevzuat uyarınca yetkili mercilere bildirilir.

Komisyon izleyen yılın Mayıs, Temmuz, Ekim ve Aralık aylarında dört eşit taksitte ödenir. Beyanı ise Nisan ayı sonuna kadar yapılır. Zamanında ödenmeyen komisyon tutarları kanuni faizi ile birlikte Alt Birlikçe tahsil olunur.

Geçmiş yılları beyan etmeyenler için 1 yıl süre tanınır. Binde 3 beyanını 2 yıl üst üste yapmayan üyeler seçilme haklarını, 3 yıl üst üste yapmayanlar seçme ve seçilme haklarını kullanamazlar ve üyeliklerinin iptali Yönetim Kurulu tarafından ilk Genel Kurula teklif edilir.

Binde 3 beyanını yılı içinde ödemeyen üyeler takip eden yılın ilk ayında yazılı olarak

bilgilendirilir, bilgilendirmeyi takip eden 6 ay içinde ödeme yapmayanlardan amme alacakları kanununun ilgili maddesi uyarınca tahsilat yapılır.

Aidatını 1 (bir) yıl ödemeyen üyeler seçilme haklarını, 2 yıl ödemeyen üyeler seçme ve seçilme haklarını kullanamazlar. Aidat borcu 3 yılı geçen üyelerin üyeliklerinin iptali Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurula teklif edilir.

 • Gerçek kişi üyenin, ölümü halinde üyelikten doğan her türlü borçları
 • Özel Sektör Tarımsal Araştırma Kuruluşu yetkisiyle Alt birliğimize üye olanlar tüzel üye statüsünde kabul edilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Alt Birliğin Organları ve Çalışma Esasları, Organlara Seçilme ve Seçme Nitelikleri Madde 12- (1) Alt Birliğin organları;

 1. Genel Kurul,
 2. Yönetim Kurulu,
 3. Denetim Kurulu ve

ç) Disiplin kurulundan oluşur.

 • Alt Birlik organlarının sekretarya işleri, Alt Birlik Genel Sekreteri veya görevlendireceği personel tarafından yürütülür.
 • Alt Birlik organları üyelerine verilecek oturum ücretinde üst sınır, on altı yaşından büyükler için uygulanan aylık brüt asgari ücretin 2 katından fazla olamaz. Bu sınır

içerisindeki miktara yönetim kurulu her yıl ocak ayındaki toplantısında karar verir. Ücret ödenecek oturum sayısı her ay için en fazla bir oturumdur.

 

Genel kurulunun görev ve yetkileri

Madde 13- (1) Genel Kurul, Alt Birlik üyelerinden oluşur. Genel Kurulun görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir;

 1. Üyeleri arasından, yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyelerini seçmek,
 2. Üyelik şartları, üyelikten çıkma ve çıkarılma konusunda karar
 3. Giriş aidatı ve yıllık aidatı belirlemek,

ç) Bitki ıslahı ile ilgili tohumculuk alt sektörünün geliştirilmesi için temel ilkeleri belirlemek, sektörle ilgili inceleme ve araştırma yapılmasını yönetim kurulundan istemek,

 1. Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu raporlarını, bilanço, gelir gider tablolarını görüşmek ve ibra edilip edilmemesine karar
 2. Üyeleri arasından, Birlik genel kurulu ve hakem kuruluna temsilci seçmek,
 3. Alt Birliğin çalışmaları ve yönetilmesi ile ilgili genel ilkeleri belirlemek,
 4. Alt Birlik adına taşınır ve taşınmaz mal almak, satmak, ipotek etmek ve bunlar üzerinde her türlü ayni hak tesis etmek konusunda yönetim kuruluna yetki vermek,

ğ) Bütçeyi görüşmek ve onaylamak. Yönetim kurulunca hazırlanan iş programı ve yıllık bütçe ile gündeme alınan diğer konulardaki teklifleri inceleyip karara bağlamak ve tatbiki hususunda yönetim kuruluna yetki vermek. Ayrıca yönetim kuruluna yıllık bütçe döneminin sonundan Genel Kurul tarihine kadar olan dönemi kapsayacak harcamalar için yetki vermek,

 1. Birlik tarafından verilen yetkiye dayanılarak, Alt Birlik Faaliyetleri konusunda çalışmalar yapan ulusal ve uluslararası tohumculuk kuruluşlarıyla meslek örgütleri ile faaliyet konuları kapsamında teknik işbirliği yapmak ve gerektiğinde bu kuruluşlara üye olma konusunda yönetim kuruluna yetki vermek,

ı) Tohumculuk sektörünün geliştirilmesi için gerekli çalışmalar yapmak, sektörle ilgili inceleme ve araştırma yapmak veya yaptırmak.

 1. Tohumculuk faaliyetleri ile ilgili etiket basılması, tesis, laboratuvar, işletme, eğitim merkezi kurulması ve bu yerlerin alet, ekipman ve diğer ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda yönetim kuruluna yetki vermek,
 2. Tohumculuk sektörünün güncel konularını görüşmek,
 3. Genel kurul toplantı kararlarının birer suretini Birliğe ve Bakanlığa göndermek,

 

Genel Kurulun toplanma şekli ve zamanı

Madde 14- (1) Genel Kurul, Alt Birlik üyelerinden oluşur. Genel Kurul, çoğunluk sağlanamadığı hallerde yapılacak ikinci toplantı da dahil, her yılın ilk altı ayında gerçekleştirilir.

 • Genel kurul yılda bir defadan az olmamak üzere ve yönetim kurulunun çağrısı üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır.
 • Genel kurul toplantıları, toplantı gününden en az on beş gün önce gündemi, toplantı tarihi, yeri ve saati belirtilmek suretiyle mahalli gazetede yapılacak ilan ile veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle
 • İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması sebebi ile toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da bu duyuruda belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, ikinci toplantıya katılan üye sayısı; yönetim, denetim ve disiplin kurulları asıl üyelerinin toplamının iki katından az olamaz. Bu

 

toplantıda da gerekli çoğunluk sağlanamazsa Alt Birlik fesih edilmiş sayılır. Toplantılar da kararlar hazır bulunanların salt çoğunluğu ile alınır.

 • Genel kurul, yönetim kurulunun veya denetim kurulunun kararı veya genel kurul üyelerinin beşte birinin yazılı istemi üzerine olağan üstü toplantıya çağrılabilir. Genel kurulun olağanüstü toplantıya çağrılması, belirlenmiş olan ve toplantı duyurusu ile ilan edilen gündem üzerinden yapılır. Toplantı sürecinde toplantı gündeminde herhangi bir değişiklik yapılmaz, değişiklik önerileri işleme
 • Alt Birlik, iki yıllık bir dönem için Birlik genel kurul toplantılarına katılmak üzere üyeleri arasından on asil ve on yedek temsilci seçer. Temsilcilerin Birlik Genel Kuruluna katılma

masrafları Alt Birlik tarafından karşılanır. Ayrıca Birlik Hakem Kurulunda görev yapmak üzere üyeleri arasından, konu uzmanı iki asıl, iki yedek üye seçilir. Hakem kurulu asil

üyeliğine seçilen temsilciler Birlik ve Alt Birlik organlarında görev alamazlar. Alt Birliğe üye olarak kabul edilen bütün üyeler Genel Kurula katılma hakkına sahiptirler.

 

Yönetim kurulu;

Madde 15- (1) Yönetim Kurulu iki yıllık bir dönem için genel kurul üyeleri arasından seçilen en az dokuz asıl ve aynı sayıda yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu asıl üyeleri, ilk

toplantılarında yönetim kurulunun vereceği görevleri yürütmek üzere gizli oyla, kendi aralarından bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir sayman üye seçerler.

 • Yönetim Kurulu Başkanı yönetim kuruluna başkanlık ve Alt Birliği temsil
 • Yönetim Kurulu Başkanı Alt Birliğin mali işlerinden ve bu konu ile ilgili defter ve

kayıtların tutulmasından sayman üye ile birlikte, diğer defter ve yazışmalarla ilgili olarak ta genel sekreterle birlikte sorumludur.

 • Başkanın yokluğunda yerine başkan yardımcısı vekâlet eder. Üst üste iki dönem başkanlık yapanlar aradan iki seçim dönemi geçmedikçe aynı göreve yeniden seçilemezler. Yönetim Kurulu ayda bir defadan az olmamak üzere başkanın çağrısıyla salt çoğunlukla toplanır.

Katılanların salt çoğunluğu ile karar alınır. Eşitlik halinde, kararı başkanın oyu belirler.

 • Yönetim Kurulu toplantı daveti, Başkanın talimatı ile Yönetim Kurulu üyelerine Genel Sekreter tarafından, yazılı ya da elektronik posta ile yapılır.
 • Yönetim Kurulu kararları, sayfaları noterce tasdik edilmiş karar defterine sıra numarası ve tarihi ile yazılır veya yazılı metin şeklinde yapıştırılır. Yapıştırılan karar yazısı ile defterin kenarı Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Yardımcısı ile toplantıya katılan üyeler

tarafından paraflanır. Kararlar, toplantıda hazır bulunan üyeler tarafından toplantı yeri terk edilmeden imzalanır. Yönetim Kurulu üyeleri kararları imzalamaktan imtina edemezler.

Ancak verilen karara, karşı görüşü olanlar veya çekimser kalanlar kararı imzalamak suretiyle karşı oy veya çekinme sebeplerini, kararın altına veya ek olarak yazılı bildirir.

 • Yönetim Kurulunca kabul edilebilir Ölüm, doğum, hastalık raporu, hastaya doktor raporu ile refakat vb. mazeretleri olmadan üst üste üç (3) kez, yıl içerisinde beş (5) kez toplantıya katılmayan veya katılmayacağını bildiren Yönetim Kurulu üyesi, kendiliğinden çekilmiş

sayılır. Bu üyenin yerine sıradaki yedek üye, Yönetim Kurulunca davet edilir.

 

Yönetim kurulunun görev ve yetkileri

Madde 16- (1) Yönetim kurulunun görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir;

 1. Genel kurul gündemini hazırlamak ve genel kurulu toplantıya çağırmak,

 

 1. Alt Birliğin dönem bilançosunu, gelir gider tablosunu, faaliyet raporunu ve tahmini bütçesini hazırlayıp genel kurula sunmak,
 2. Genel Kurul kararlarını uygulamak,

ç) Üyeler arasında iletişim ve dayanışmayı sağlamak,

 1. Üyelerin tohumculuk sektöründe faaliyet gösteren kişilerin mesleki bilgi ve görgülerinin arttırılması ve geliştirilmesi için konferans, seminer, kurs, sempozyum ve benzeri eğitim

işlerini düzenlemek,

 1. Tohumculuk sektörünün geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak, sektörle ilgili inceleme ve araştırma yapmak veya yaptırmak,
 2. Üyeler hakkında disiplin cezasını gerektiren veya suç teşkil eden fiillerin varlığı halinde disiplin kurulunu göreve çağırmak,
 3. Genel kurulca verilen yetkiye istinaden Alt Birlik adına taşınır ve taşınmaz mal almak ve satmak, ipotek etmek ve bunlar üzerinde her türlü ayni hak tesis etmek,

ğ) Alt Birlik personelinin işe alınmaları ve görevlerine son verme konusunda alt birlik personel yönetmeliği kapsamında karar vermek,

 1. Tarım sektöründe faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak, ı) Genel kurulca verilecek diğer görevleri yapmaktır.

 

Denetim kurulunun, görev ve yetkileri

Madde 17 – (1) Denetim kurulu, genel kurul tarafından iki yıllık bir dönem için Alt Birlik üyeleri arasından seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Denetim kurulu yılda en az iki defa toplanır ve üyeler ilk toplantılarında kendi aralarından gizli oyla bir başkan seçerler. Denetim Kurulu üye sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlarını üye sayısının salt çoğunluğuyla katılanların salt çoğunluğu ile alır.

 • Denetim kurulunun görev ve yetkileri aşağıdaki gibidir;
 1. Alt Birliğin tüm hesap ve işlemlerini incelemek,
 2. Hesap ve işlemlerde gördüğü aksaklıkları en geç on beş gün içinde yönetim kuruluna sunmak,
 3. İki yıllık Denetim yılı sonuçlarını bir rapor hâlinde genel kurula sunmak, ç) Gerektiğinde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmaktır.
 • Denetim Kurulunun toplanma usul ve esasları

Denetim Kurulu aşağıdaki usul ve esaslar dahilinde toplanır.

 1. Yapılan işleri denetlemek üzere, işlerin yoğunluğu da dikkate alınarak yılda iki defadan az olmamak üzere denetim yapar. Denetim Kurulu mali ve idari işlemlerde gördüğü aksaklıkları ve önerilerini denetimin bitiş tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde Yönetim Kuruluna yazılı olarak sunar. Hesap ve işlemlerin incelenmesi sonucuna göre gerektiğinde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.
 2. Denetimlerde yasalarda öngörülen ve tüzükte belirtilen defterlerin tümü, mevzuata uygunluğu açısından denetlenir. Defterlerin bütçe fasıllarına ve muhasebe usullerine uygunluğu, personel çalışma esasları
 3. Yönetim Kurulu toplantıların sıklığı, toplantılarda çoğunluğun sağlanıp sağlanmadığı, alınan kararların ve bu kararlara ilişkin uygulamaların kanun, tüzük ve Genel Kurul kararlarına uygunluğu

 

ç) Ölüm, doğum, hastalık raporu, hastaya doktor raporu ile refakat vb. mazeretleri olmadan Nedeni ne olursa olsun üst üste üç (3) toplantıya ve/veya denetime katılmayan veya

katılmayacağını bildiren Kurul üyesi kendiliğinden çekilmiş sayılır ve yerine sıradaki yedek üye Yönetim Kurulunca davet edilir.

 1. Denetim plan ya da programı, Denetim Kurulu Başkanı tarafından hazırlanır ve üyelere toplantıdan en geç bir hafta önce
 2. Denetimi yapılacak konular, Genel Sekretere bildirilir ve hazırlık yapması istenir. Denetim ile ilgili bilgi ve belgeler Genel Sekreter tarafından denetim süresince Denetim kuruluna verilir.

 

Disiplin kurulu

Madde 18- (1) Disiplin kurulu, Genel Kurulca iki yıllık bir dönem için alt Birlik üyeleri arasından seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Disiplin kurulu, yönetim kurulunun çağrısıyla toplanır. Disiplin kurulu üyeleri ilk toplantılarında gizli oyla kendi aralarında bir başkan ve bir de raportör seçerler. Disiplin Kurulu üye sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlarını katılanların üye sayısının salt çoğunluğu ile alır. Ölüm, doğum, hastalık raporu, hastaya doktor raporu ile refakat vb mazeretleri olmadan Nedeni ne olursa olsun üst üste üç

(3) disiplin kurulu toplantısına katılmayan veya katılmayacağını bildiren Kurul üyesi kendiliğinden çekilmiş sayılır ve yerine sıradaki yedek üye Yönetim Kurulunca davet edilir.

(2)  Disiplin Kurulunun görevleri aşağıdaki gibidir;

 1. Yönetim Kurulunun disiplin kovuşturması açılmasına dair kararı üzerine inceleme yaparak disiplinle ilgili kararları uygulamak ve cezaları vermek,
 2. Yönetim Kurulunun vereceği diğer görevleri yapmaktır.

Disiplin Kurulu toplantıları ve disiplinle ilgili usul ve esaslar

 • Disiplin Kurulunun çalışma usul ve esasları şunlardır:
 1. Disiplin Kurulu, Alt Birlik üyeleri, Alt birlik organları üyeleri ile ilgili olarak gereğinde inceleme
 2. Disiplin Kurulunca incelenecek konular, Disiplin Kurulu tarafından yazılı olarak genel sekretere bildirilir, inceleme ile ilgili bilgi ve belgeler Genel Sekreter tarafından hazırlanır.
 3. Yaptıkları incelemeler sonucunda düzenleyeceği raporu 15 gün içerisinde Yönetim Kuruluna

ç) Yönetim Kurulu, soruşturma raporunu eksik görürse raporu düzenleyen üyeyi veya başka üyeleri eksikliği tamamlattırmak üzere görevlendirebilir.

 1. Yönetim Kurulu tarafından disiplin suçu olarak değerlendirilen ve ceza tayini istemiyle Disiplin Kuruluna gönderilen kovuşturma konusu eylemlerin aynı zamanda Türk Ceza Kanunu ve/veya diğer özel kanunlarda öngörülmüş cezayı gerektirir eylemlerden olması halinde; Yönetim Kurulu, konusuna göre ilgili merciler nezdinde suç duyurusunda
 2. Yönetim Kurulu, ivedi durumlar hariç olmak üzere, ihbar, şikâyet veya istem konusunun bildirilmesinden sonra gelen ilk toplantısında ihbar, şikâyet veya istem konusunu incelemek zorundadır.

 

Disiplin Kurulunun verebileceği cezalar

 • Disiplin Kurulunun verebileceği cezalar aşağıdaki şekildedir.
 1. Uyarma: Tohumculukla ilgili faaliyetlerin veya görevi ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesi ile ilgili olarak kanun, tüzük, genel kurul kararları, Alt Birlik tarafından belirlenen meslek ahlak kurallarına uyması gerektiği halde ihmalen uymamış olanlara söz konusu yükümlülüğünün hatırlatılmasıdır.
 2. Kınama: Daha önce Disiplin Kurulunca “uyarı” cezası ile cezalandırıldığı halde ihlal teşkil eden tutumunda ısrar edenlere verilen cezadır.
 3. Kınama ve İlan Etme: Alt Birlik Disiplin Kurulunca daha önce “kınama” cezası ile cezalandırıldığı halde ihlal teşkil eden önceki tutumunda ısrar edenlere verilen cezadır. Verilen ceza Alt Birlik üyelerine ve umuma ilan

ç) Disiplin Kurulu yukarıdaki cezalar dışında, tespit edilen olayın Türk Ceza Kanunu ve/veya diğer kanunlarda öngörülmüş cezayı gerektirdiğini düşünmesi halinde bunu Yönetim Kuruluna vereceği raporunda yazar.

 

Alt Birlik organları seçimlerine katılma nitelikleri

Madde 19- (1) Alt Birliğe kayıtlı, onsekiz yaşını bitirmiş gerçek kişilerle, tüzel kişilerin tescilli ana sözleşmelerinde temsil ve bağlayıcı işlemler yapma yetkisi verilen gerçek kişi temsilcileri, Alt Birlik organlarının seçimlerinde oy kullanabilirler.

 • Alt Birlik organlarına seçilebilmek için;
 1. Türk vatandaşı olmak,
 2. En az son iki yıl süreli ve kesintisiz Alt Birliğe kayıtlı
 3. Seçim tarihinde yirmi beş yaşını doldurmuş olmak,

ç) İflas etmemiş ya da iflas etmiş olsa bile itibarını yeniden kazanmış olmak,

 1. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli

iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

 1. Ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olmak,
 2. Okur, yazar olmak, şartları aranır.
 3. Vergi Muafiyeti olanlar hariç Ticarî, ziraî ve sınaî kazanç dolayısıyla gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmak,
 • Yerli ve yabancı tüzel kişilerin, tescilli ana sözleşmelerinde temsil ve bağlayıcı işlemler yapma yetkisi verilen ve yukarıdaki özellikleri taşıyan gerçek kişi temsilcileri, Alt Birlik organlarına seçilebilirler. Seçilme yeterliliğini kaybedenlerin Alt Birlikteki görevleri sona erer.
 • Alt Birlik üyelerinin haklarının kullanılabilmesi için tüzel kişilerin; sahibi, ortağı, yönetim kurulu üyesi, genel müdürü, murahhas azası seviyesinde üst düzey yöneticisi veya Yönetim Kurulunca görevlendirilen temsile yetkili kişi olması ve bu kişilerin, tüzel kişiliği temsile, ahzu-kabza yetkili olması ve bu hâlinin seçimden en az altı ay öncesini kapsaması şarttır.

 

 • Üye tüzel kişinin münfesih olması hâlinde, üyeliği ile Alt Birlikte seçilmiş olduğu Alt Birlik organlarındaki görevi sona

 

Alt Birlik organlarının seçim esasları:

Madde 20- (1) Alt Birlik organlarının seçimleri, yargı gözetimi altında, gizli oy ve açık tasnif esasına göre aşağıdaki fıkralarda belirtilen şekilde gerçekleştirilir.

 • Seçim yapılacak genel kurul toplantılarından en az on beş gün önce seçime katılacak üye veya temsilcileri belirleyen listeler iki nüsha olarak o yer ilçe seçim kurulu başkanı olan hâkime tevdi edilir. Ayrıca, toplantıların gündemi, yeri, günü, saati ile çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususlar da belirtilir. Toplantı tarihlerinin, gündemde yer alan konular da göz önünde bulundurularak görüşmelerin bir cumartesi günü akşamına kadar sonuçlanması ve müteakip pazar gününün dokuz-on yedi saatleri arasında seçimlerin yapılmasını sağlayacak şekilde düzenlenmesi zorunludur. Birden fazla ilçe seçim kurulu bulunan yerlerde görevli hâkim il seçim kurulunca
 • Hâkim, gerektiğinde ilgili kayıt ve belgeleri de getirtip incelemek suretiyle varsa noksanları tamamlattırdıktan sonra seçime katılacak üye veya temsilcileri belirleyen liste ile yukarıda belirtilen diğer hususları onaylar. Onaylanan liste ile toplantıya ilişkin diğer hususlar görevli ilçe seçim kurulu binası ile ilgili Alt Birliğin ilân yerinde asılmak suretiyle üç gün süre ile ilân edilir. İlân süresi içinde listeye yapılacak itirazlar hâkim tarafından incelenir ve en geç iki gün içinde kesin karara bağlanır. Bu suretle kesinleşen listeler ile toplantıya ilişkin diğer hususlar ilgili Alt Birliğe gönderilir.
 • Hâkim, kamu görevlileri veya aday olmayan üyeler arasından bir başkan ve iki üyeden oluşan bir seçim sandık kurulu atar. Aynı şekilde ayrıca üç yedek üye de belirler. Seçim sandık kurulu başkanının yokluğunda kurula en yaşlı üye başkanlık eder. Seçim sandık kurulu, seçimlerin Kanunun öngördüğü esaslara göre yürütülmesi, yönetimi ve oyların tasnifi ile görevli olup bu görevleri seçim ve tasnif işlemleri bitinceye kadar aralıksız devam
 • Dört yüz kişiden fazla üyesi bulunması halinde Alt Birlikte her dört yüz kişi için bir oy sandığı bulunur ve her seçim sandığı için ayrı bir kurul oluşturulur. Yüze kadar olan üye

fazlalığı sandık sayısında nazara alınmaz. Seçimlerde kullanılacak araç ve gereçler ilçe seçim kurulundan sağlanır ve sandıkların konacağı yerler hâkim tarafından belirlenir.

 • Genel kurullarda yapılacak seçimlerde toplantıya katılma hakkı olanlar imzalı yazı ile aday olabilir veya gösterilebilir. Seçimlerde aday olanların listeleri organlara göre ayrı ayrı olmak üzere tek liste hâlinde veya her organ için ayrı listeler hâlinde genel kurul başkanlık divanınca adayların soyadı alfabetik sırasına göre sıralanıp yeteri kadar çoğaltılarak o seçimde görevli hâkime mühürlenmek üzere verilir. Listedeki isimlerin yanına herhangi bir unvan veya işaret konulmaz. Genel kurul toplantılarına katılma hakkı olanları gösteren listede adı bulunmayan üye oy kullanamaz. Oylar, oy verenin kimliğinin Alt Birlik veya resmî kuruluşlarca verilmiş kimlik kartı ile ispat edilmesinden ve listedeki isminin karşısındaki yerin imzalanmasından sonra, oy verme sırasında sandık seçim kurulu başkanı tarafından verilen ilçe seçim kurulu mührünü taşıyan ve adayları gösterir listedeki isimlerin karşısına seçilecek organın asıl üyeleri kadarı işaretlenip ilçe seçim kurulu mührünü taşıyan zarflara konularak kullanılır. Bunların dışındaki kâğıtlara yazılan veya seçilecek organı oluşturan üye sayısından fazla adayın işaretlendiği oy pusulaları ile mühürsüz zarflardan çıkan pusulalar geçersiz sayılır.

 

 • Sayım ve döküm sırasında en fazla oy alanlar asıl üyeliklere diğerleri de aldıkları oy sırasına göre yedek üyeliklere seçilir. Oylarda eşitlik hâlinde kura çekilir. Seçim süresinin sonunda seçim sonuçları tutanakla tespit edilip seçim sandık kurulu başkan ve üyeleri

tarafından imzalanır. Tutanakların bir örneği seçim yerinde asılmak suretiyle geçici seçim sonuçları ilân edilir. Kullanılan oylar ve diğer belgeler, tutanağın bir örneği ile birlikte üç ay süre ile saklanmak üzere ilçe seçim kurulu başkanlığına tevdi edilir.

 • Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile tutanakların düzenlenmesinden itibaren iki gün içinde seçim sonuçlarına yapılacak itirazlar, hâkim tarafından aynı gün incelenir ve kesin olarak karara bağlanır. İtiraz süresinin geçmesi ve itirazların karara bağlanmasından hemen sonra hâkim, yukarıdaki hükümlere göre kesin sonuçları ilân eder ve Alt birliğe bildirir. Hâkim, seçim sonuçlarını etkileyecek ölçüde usulsüzlük veya Kanuna aykırı uygulama nedeniyle seçimlerin iptaline karar verdiği takdirde, bir aydan az ve iki aydan fazla bir süre

içinde olmamak üzere seçimin yenileneceği pazar gününü tespit ederek alt birliğe bildirir. Belirlenen günde yalnız seçim yapılır ve seçim işlemleri bu madde ile Kanunun öngördüğü diğer hükümlere göre yürütülür.

 • Görevli hâkim ve seçim sandık kurulu başkanı ile üyelerine 26/4/1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda belirtilen esaslara göre ödenecek ücret ve diğer seçim giderleri Alt Birlik bütçesinden karşılanır. Seçimler sırasında seçim sandık kurulu başkanı ve üyelerine karşı işlenen suçlar Devlet memurlarına karşı

işlenmiş gibi cezalandırılır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Alt Birliğin Gelir ve Giderleri, Harcama ve Ödeme Usul ve Esasları

 

Alt Birliğin gelirleri

Madde 21- (1) Alt Birliğin gelirleri aşağıda sayılmıştır.

 1. Giriş aidatı ve yıllık aidat,
 2. Üyelerin Alt Birliğin faaliyet alanına giren tohumculukla ilgili ürün, mal ve hizmet satışlarından binde üç oranında kesilecek komisyon. Komisyon, bir önceki yıl gelirleri

üzerinden hesap edilerek, alt birliğe izleyen yılın Mayıs, Temmuz, Ekim ve Aralık aylarında dört eşit taksitte ödenir. Zamanında ödenmeyen komisyon tutarları kanuni faizi ile birlikte Alt Birlikçe tahsil olunur.

 1. Yatırım, ortaklık ve işletme gelirleri ile laboratuvar ve benzeri tesis gelirleri, ç) Taşınır ve taşınmaz mallardan elde edilen gelirler,
 2. İsim hakkı, logo, tohumluk etiketi, sözleşme ücretleri, hakemlik, arabuluculuk, danışmanlık, eğitim ve toplantı gelirleri,
 3. Alt Birlik yetkisinde bulunan işlemlerle ilgili izin, yetki belgesi ve tasdik ücretleri,
 4. Fuar, organizasyon, reklam, tanıtım ve yayıncılık gelirleri
 5. Faaliyet konuları ile ilgili diğer

2) Genel kurulun belirlediği süreler içinde ödenmeyen aidatlar katılım payları ve diğer gelirler Alt birlikçe kanuni faizi ile tahsil edilir. Aidat ve diğer ödemeler ile ilgili icra takibi yapılması halinde, alacağın 5 (beş) yıl içinde tahsil edilememesi, tahsil edilemeyeceğinin icra

müdürlüğünden alınacak aciz vesikası veya yasa gereği geçici aciz vesikası hükmünde bulunan haczi kabil mal bulunmadığına ilişkin haciz tutanağı düzenlenmesi durumunda,

 

tahsili mümkün olmayan alacak için alt birlik bütçesinden daha fazla harcama yapılmamasını teminen, dosyanın takipten kaldırılması veya alacağın silinmesine Genel kurul karar verir.

 

Alt Birliğin giderleri

Madde 22- (1) Alt Birliğin giderleri, Kanun kapsamında verilen görevler ile kuruluş amaçları çerçevesinde yürütülen görevlerin ifasına yönelik faaliyetlerle ilgili giderlerdir.

 

Gelir ve giderlerle ilgili usul

Madde 23- (1) Alt Birliğin gelirleri alındı makbuzu veya banka yoluyla ile toplanır. Alındı makbuzu, tahsilat ile görevlendirilmiş personel tarafından yapılan tahsilatlar için kullanılır. Bankadaki hesaplara yatırılan paralar karşılığında bankalarca verilen makbuz veya dekontlar alındı makbuzu hükmündedir.

 • Yönetim Kurulu Başkanı; Alt Birlik malî işlerinden ve bu konu ile ilgili defter ve kayıtların tutulmasından yönetim kurulu başkanı sayman üye ile birlikte sorumlu olup,

gerektiğinde başkan, başkan yardımcısı ve sayman üyenin herhangi ikisinin imzasıyla birlikte harcama yapabilir. Alt Birlik varlıklarının değerlendirilmesi ve giderlerin karşılanmasına

ilişkin usul ve esaslar bir “Mali İşler Yönetmeliği” ile belirlenir.

 • Alt Birliğin bankalardaki hesabından para çekmek için yönetim kurulu başkanı, Başkan Yardımcısı ve Sayman üyeden herhangi ikisinin imzasının bulunması şarttır.

 

Madde 24- Alt Birlik Gelirlerinin harcanmasına ilişkin usul ve esaslar, Görevlendirme usul ve esasları, Görevlendirmelerde organ üyeleri ve personele yapılacak ödemeler, Alt Birlik Kadroları-Genel Sekreteri-Personeli ile göreve alınma ve görevden çıkarılmaya ilişkin hususlar çıkarılacak yönetmelikler ile belirlenir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Madde 25– (1) Alt Birliğin Tohumculuk Kanunu ve bu Tüzükte belirtilen görevlerini yerine getirebilmesi için gerekli örgüt yapısını ve personelini gösteren organizasyon şeması,

Yönetim Kurulunca hazırlanır ve Alt Birlik Genel Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe girer.

(2) Bu Tüzükte yer almayan hususlar, Kanun ve Tüzük hükümlerine bağlı kalmak şartıyla, yönetim kurulunca hazırlanan ve genel kurulca onaylanan yönetmeliklere göre belirlenir.

 

Bilgi ve belge temini

Madde 26- (1) Tohumculuk Kanunu ve buna bağlı yürürlüğe konulan mevzuat kapsamında yürütülecek faaliyetler için Birlik tarafından ihtiyaç duyulan bilgi ve belgeler alt birlikler, alt birlikler tarafından ihtiyaç duyulan bilgi ve belgeler de Birlik tarafından sağlanır.

 

Cezai hükümler

Madde 27- (1) Alt Birliğin paraları ile para hükmündeki evrak, senet ve sair malları aleyhine suç işleyen ve bilanço, rapor ve diğer her çeşit kağıt ve defterler üzerinde suç mahiyetinde değişiklik yapan veya bunları kasten yok eden organlara dahil üyeler ile personel hakkında, Devlet memurları hakkındaki cezalar uygulanır.

 

Tüzük değişikliği

Madde 28- (1) Tüzük değişikliğine karar verme yetkisi genel kurulundur. Tüzük değişikliği ancak genel kurul gündeminde yer almışsa veya hazır bulunan delegelerin en az onda birinin yazılı isteğinin gündeme alınması kararı sonucunda görüşülebilir. Tüzük değişikliğine karar verebilmek için hazır bulunan üyelerinin üçte iki çoğunluğunun oyu gerekir.

(2) Genel kurul kararı ile onaylanan tüzük değişiklikleri, Bakanlığın onayından sonra yürürlüğe girer.

 

Fesih

Madde 29 – (1)Alt birlik genel kurulu, genel kurula katılma hakkına sahip tüm üyelerin üçte iki çoğunluğu ile fesih kararı alabilir. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması hâlinde ikinci

toplantıda yönetim, denetim ve disiplin kurulu üye sayısının iki katından az olmamak üzere katılan üyelerle toplantı yapılabilir.

 • Fesih durumu halinde; tasfiye sürecinin tasfiye kurulu tarafından yürütüleceği ve bu süreç sonunda kalan para, mal ve hakların Birliğe devredileceği belirtilerek, bu kararın bir sureti Bakanlığa ve Birliğe gönderilir.
 • Fesih işleminde Alt Birliğin para, mal ve haklarının devri, son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde Alt Birlik adında

“tasfiye halinde Bitki Islahçıları Alt Birliği” ibaresi kullanılır.

 • Tasfiye Kurulu, önce Alt Birliğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında Alt Birliğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin

tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında borçlu olduğu tespit edilen Alt Birlik alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Alt Birliğin alacaklı olması durumunda borçlulardan alacaklar

tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan para ve mallar Birliğe devredilir.

 • Tasfiye halindeki Alt Birliğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin

tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde Bakanlığa ve Birliğe bildirilmesi ve bu yazıya, tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

 • Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, Bakanlıkça haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç, üç ay içinde tamamlanır.
 • Tasfiye halindeki Alt Birliğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, Yönetim Kurulunun alacağı kararla bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır. Yürürlükten kaldırılan hükümler

Madde 30-(1) Bu Tüzüğün yürürlüğe giriş tarihinden itibaren, 18.10.2010 tarih ve 5498 sayılı bakanlık onay yazısı ile yürürlüğe giren Bitki Islahçıları Alt Birliği eski tüzüğü yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 31- (1) Bu Tüzük, Alt Birlik Genel Kurulu kararı ve Bakanlığın 28.05.2019 tarih ve 53231444-110.99(110.99)-E.1686728 sayılı onayı ile yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 32- (1) Bu Tüzük hükümlerini Alt Birlik Yönetim Kurulu yürütür.

 

Tüzüğü İndirmek İçin Tıklayınız.